Binnenstad Tilburg verandert ingrijpend: ‘De ondernemers geloven weer in de stad’

Door Erik de Boer

Gepubliceerd in Locus, wintereditie 2017

De binnenstad van Tilburg gaat grondig op de schop. Het nadeel dat Tilburg heeft ten opzichte van steden als Breda en ’s-Hertogenbosch – het ontbreken van een historische kern – pakt nu als een voordeel uit. Er staan weinig monumentale panden in de weg om de nieuwe winkelroute te kunnen realiseren die het kernwinkelgebied ontbeert.

De eerste concrete plannen over de aanpak van de binnenstad dateren van eind vorige eeuw. Toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. In 2000 kwam een uitwerking op tafel die voorzag in grootscheepse nieuwbouw en de uitbreiding van het centrumgebied met 15.000 m² retail. Er zou een soort tweede Heuvelstraat worden gemaakt, een tweede oost–westverbinding. 
Ontwikkelaar Corio, destijds met veel bezit in de binnenstad, aarzelde. Vervolgens klopten de financiële en de vastgoedcrisis aan. Het winkelgebied kreeg met oplopende leegstand te maken. Het werken aan de plannen voor de binnenstad ging op het stadskantoor echter door. Na de crisis lag de aandacht op het verminderen van het winkelaanbod en de constructie van een noord–zuidroute die de Heuvelstraat zou kruisen. Corio ging er niet in mee. Ook met de verkoop van Corio aan de Franse Klépierre werd de impasse niet doorbroken.
Dat gebeurde pas toen Klépierre in 2015 al zijn Tilburgse bezit verkocht aan Wereldhave en V&D in 2016 omviel. Ludo Hermans, stedenbouwkundige van Tilburg: ‘Wereldhave wilde investeren in Tilburg, maar legde wel een aantal pijnpunten op tafel.’
Pieter Polman, managing director van Wereldhave: ‘Van Klépierre namen we het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage over. Wij wilden graag investeren in het gebied, maar zagen ook dat de winkels het daar commercieel moeilijk hadden. Wij gingen aan tafel zitten met de gemeente met als uitgangspunten dat er nergens retailmeters bij zouden komen en dat er een nieuwe winkelroute gerealiseerd zou worden, van het Pieter Vreedeplein naar de Emmapassage.’ 
In feite vormde het V&D-pand de enige logische doorgang tussen de Heuvelstraat en het plein. Met het faillissement van het warenhuis ging de deur letterlijk op slot. ‘In de gesprekken met retailers was ons ook duidelijk geworden dat ze pas naar Tilburg zouden kijken als het Pieter Vreedeplein beter ontsloten zou worden’, zegt Polman.
Het kernwinkelgebied bestond tot afgelopen september in feite uit een winkelstraat, de Heuvelstraat, waar je heen en weer kon lopen. Een stuk verderop was er dan de Emmapassage. Daarmee werd de potentie van het nieuwe winkelgebied rond het Pieter Vreedeplein aan de noord- en de Emmapassage aan de zuidkant niet benut.

Nieuwe winkelroute
De gesprekken van de gemeente met Wereldhave verliepen in hoog tempo. De opvattingen over het winkelgebied kwamen grotendeels al overeen; begin 2016 werden ze in contracten vastgelegd. 
De gemeente en Wereldhave pakten allereerst de structuur van het gebied aan, want die voldeed niet. Daarom is een nieuwe straat gecreëerd, de Frederikstraat, die het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage met elkaar verbindt en de Heuvelstraat doorkruist. ‘Daarmee ontstaat een ladderstructuur in het winkelgebied waar je doorheen kunt dwalen’, aldus wethouder Erik de Ridder. De gemeente zet hier stevig op in. Zij heeft de benodigde panden gekocht om de nieuwe dwarsverbinding te realiseren. ‘We creëren openbaar gebied waar voorheen winkels stonden.’ 
Ook Wereldhave heeft de sloophamer gehanteerd. Om de nieuwe Frederikstraat mogelijk te maken is een deel van het pand van V&D tegen de grond gegaan. Aan een deel van de straat staan nu de etalages en de hoofdingang van de nieuwe huurder die Wereldhave heeft aangetrokken, warenhuis Hudson’s Bay. Afgelopen september is dit stuk van de nieuwe doorsteek geopend. Vanuit retailers was er direct veel interesse. De eerste nieuwe huurder, modeketen Scotch & Soda, opende in november zijn deuren.

Pand van Expo verdwijnt
Wie nu de Frederikstraat inloopt vanaf het Pieter Vreedeplein, komt in de Heuvelstraat uit bij de winkel waar nu Expo zit. Het pand is gekocht door de gemeente en wordt deels gesloopt om de Frederikstraat te verlengen naar het Hendrikhof en de Emmapassage, de tweede fase van het binnenstadsplan.
De Ridder: ‘We breken door het pand van Expo heen. De Hema, die afgelopen september aan de Heuvelstraat zijn eerste flagship store in Nederland heeft geopend, krijgt ook een ontsluiting aan de nieuwe straat.’ Wereldhave zoekt intussen winkelformules die iets aan de binnenstad toe te voegen hebben. Polman: ‘We zijn er uiteraard op gebrand met een goede invulling te komen om de mensen in de Heuvelstraat te verleiden de Frederikstraat in te lopen.’ 
Het uitgangspunt van de compacte binnenstad blijft overigens volledig overeind. De winkelmeters die hier ontstaan, zijn elders geofferd om de Frederikstraat aan te leggen.

Emmapassage wordt straat
De fase erna wordt intussen ook steeds concreter. Dat is de as van Emmapassage naar de Stadhuisstraat. In deze straat maken bouwhekken duidelijk dat hier twee bouwprojecten lopen. Aan de ene kant is dat de herontwikkeling van het Stadskantoor van Tilburg. Dit pand wordt momenteel gestript en zal straks aan alle eisen van een modern kantoorgebouw voldoen. In de plinten is ruimte voor retail en horeca, zodat het gebouw als het ware ook bij het kernwinkelgebied wordt getrokken. Aan het uiteinde van de Stadhuisstraat wordt momenteel een nieuw gebouwd pand gereed gemaakt voor de komst van Primark. 
Vanwege de komst van deze trekker naar de zuidkant van het winkelgebied en de nieuwe plint met retail en horeca onder het stadskantoor hebben gemeente en Wereldhave ook naar de westelijke Emmapassage gekeken. Wereldhave is ook eigenaar van deze winkelpasssage. Het plan dat nu besproken wordt en dat Wereldhave voor zijn rekening wil nemen, is dat het dak van de passage eraf gaat, zodat het een echte winkelstraat wordt. De winkels aan beide zijden gaan op de schop en worden opgewaardeerd tot moderne winkelpanden met grote puien. 
Een essentieel onderdeel van de plannenmakerij is dat het winkelaanbod fors wordt opgewaardeerd. De Ridder: ‘We kunnen retailers nu veel betere plekken van de juiste afmetingen aanbieden. Enkele van de huidige retailers hebben hun winkel al vergroot op hun eigen locatie, zoals H&M, of zijn verhuisd naar een groter pand op de Heuvelstraat, zoals Zara en CoolCat. Primark opent begin 2018 een grote winkel, Hudson’s Bay zit sinds kort in de vroegere V&D en Decathlon heeft begin november een binnenstadconcept van zijn formule geopend aan het Pieter Vreedeplein. We hopen uiteraard dat nog meer high-end winkels naar de stad zullen komen.’

Wonen in de binnenstad
Stedelijk wonen krijgt ook een prominente plek in het kernwinkelgebied. De Ridder: ‘We zien dat mensen graag in de binnenstad willen wonen. Het wordt een aantrekkelijk woongebied. We voegen stedelijke functies toe, maar het blijft overzichtelijk. Tilburg is en blijft een gemoedelijke stad.’
Twee dochterbedrijven van VolkerWessels gaan twee woontorens maken. De ene op het Pieter Vreedeplein, op de lege plek naast de nieuwe Frederikstraat. De ander op wat nu het Hendrikhof is, waar de Frederikstraat straks aansluit op wat nu de Emmapassage is en straks de Emmastraat. De Ridder: ‘Waar we nieuwe ingrepen willen doen, krijgt ook wonen standaard een plek. Zo komen er ook woningen boven de winkels in de Frederikstraat. Met de twee nieuwe woontorens komen we al snel tot een paar honderd nieuwe woningen in het gebied.’
Tijdens de hele herontwikkeling van de binnenstad wordt nog een aantal aanpalende trajecten afgelopen. Zo heeft de stad € 5 mln uitgetrokken voor de vergroening van de binnenstad. Er worden enkele groene looplijnen gecreëerd. Tevens krijgt het Pieter Vreedeplein een groene uitstraling. Dat is nu vooral een stenig plein, maar de openbare ruimte wordt aangepakt om het plein ook een verblijfsfunctie te geven.
De aan- en afvoerroutes van de winkels wordt eveneens verbeterd. Op de huidige plek is het lastig manoeuvreren voor vrachtwagens. De gemeente heeft inmiddels drie panden gekocht om een nieuwe distributiestraat aan te leggen.
Voorzichtig wordt ook al gekeken naar het gebied aan de overkant van de Paleisring met het Koningsplein, het volgende gebied dat onderhanden genomen zou moeten worden. De winkels hier hebben het moeilijk. Er zijn verschillende ideeën over nieuwe functies die hier beter zouden passen.
 
Forse investeringen
De gemeente investeert zelf ongeveer € 30 mln in de hele binnenstedelijke ontwikkeling, aldus De Ridder. Daarvan is circa € 18 mln voor de aankoop van panden en grond en in eerste instantie € 5 mln voor de aankleding en vergroening van de openbare ruimte. De actieve opstelling van de gemeente heeft ook marktpartijen doen besluiten in Tilburg te investeren. Zo steekt Wereldhave vele miljoenen in nieuwe winkels in de binnenstad, terwijl VolkerWessels de bouw van verschillende woonprojecten voor zijn rekening neemt. 
De Ridder: ‘Voor ons is de uitdaging de juiste mix van soorten woningen in de stad te hebben, zodat iedere inwoner iets van zijn gading vindt. Dat leidt weer tot interessante beleggingsmogelijkheden.’

Eerste successen worden zichtbaar
Het zijn voor een binnenstad ingrijpende veranderingen. De gemeente zet er zwaar op in, ook wat betreft de inzet van financiën en capaciteit. Een gok? Wethouder De Ridder is overtuigd van het nut en de noodzaak van de ingreep. 

In de eerste plaats is de leegstand in het winkelgebied zienderogen afgenomen. De komst van Hudson’s Bay in het lege pand van V&D heeft uiteraard flink geholpen. ‘Het leegstandscijfer is van 10–11% begin dit jaar bijna gehalveerd naar 6% nu.’ 
Belangrijker vindt hij nog: ‘De ondernemers hier geloven er weer in. Zij zien dat wij in hoog tempo structurele veranderingen kunnen doorvoeren en dat de gemeente op alle mogelijke manieren actief in het proces staat. De nieuwe winkelstraat is er nu. Er zijn in september op één dag zes nieuwe winkels geopend. Men weet hier dat het pand van de Expo grotendeels ruimte gaat maken voor het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Dat de Hema daar een ingang krijgt. Dat er een andere route komt om de winkels beter te bevoorraden.’
Tilburg wordt ook meer als winkelstad ervaren, weet ook Pieter Polman. ‘We zien dat de betere ontsluiting die het kernwinkelgebied leidt, tot belangstelling leidt bij nationale retailformules. De Hema heeft Tilburg gekozen om hier zijn eerste nieuwe flagship store te starten. Decathlon heeft hier op 8 november zijn vijfde binnenstadswinkel geopend. De doorsteek van het Pieter Vreedeplein naar de Heuvelstraat was voor de keten een absolute voorwaarde. Zonder deze herontwikkeling hadden ze geen belangstelling voor de stad.

The Sting heeft geïnvesteerd in een nieuwe winkel, Scotch & Soda, Sissy Boy, Costes en Tumble & Dry zitten er nu. Komend voorjaar opent Primark een grote vestiging. En de ondernemers in de Emmapassage zijn bereid mee te investeren in hun nieuwe straat.’
De Ridder ziet ook een grotere diversiteit in het winkelaanbod en signaleert dat er onderscheidende horeca in de stad gekomen. 
Voor het oordeel van het winkelend publiek zijn de veranderingen nog te vers. Wel ziet de wethouder dat het merkbaar drukker is in de stad. 

Verkiezingen
Erik de Ridder heeft een heilig geloof in het binnenstadsverhaal en gaat daarmee ook de komende gemeenteraadsverkiezingen in. ‘Mede dankzij de steun van de gemeenteraad hebben we nu een flow en dan kun je veel bereiken. We bereiken nu dingen waar andere steden alleen maar van kunnen dromen.’

Nieuwe stadskantoren
Een groot project aan de zuidrand van het kernwinkelgebied is de herontwikkeling van een van de twee stadskantoren, een project van bijna € 90 mln. Het aantal vestigingen van de gemeente gaat van vijf naar twee. Onlangs is begonnen met het strippen van Stadskantoor 1. Dat wordt in 2019 weer in gebruik genomen en is dan volledig aangepast aan de modernste eisen van de tijd. Een van de maatregelen is dat in de plinten ruimte komt voor horeca en winkels, zodat het bij het kernwinkelgebied wordt getrokken.
Het tweede gebouw, aan de overkant van de Paleisring, huisvest nu nog de bibliotheek, die in 2018 een plek krijgt in de LocHal in de Spoorzone.
Met de verhuizing van de stadsbibliotheek ontstaat een concrete verbinding tussen de binnenstad en de Spoorzone aan de andere kant van het nieuwe station. Dat is namelijk de ambitie die op de lange termijn wordt uitgerold: het verbinden van binnenstad met Spoorzone, Museumkwartier, Heuvel, Veemarktkwartier en Piushaven met alle tussenliggende gebieden tot een aantrekkelijke stadskern. De Ridder: ‘De Tilburgse binnenstad vindt zichzelf echt opnieuw uit. Het is uniek wat we op deze schaal hier samen met onze partners doen.’

Wat een tempo!
Hoe krijgt een gemeente het voor elkaar om in nauwelijks twee jaar tijd een binnenstedelijke herontwikkeling te bedenken en te realiseren? Dat is in feite in Tilburg de tijdlijn: in 2015 kreeg Wereldhave een deel van de panden in de binnenstad in bezit, afgelopen september werd een deel van de bedachte nieuwe winkelstraat in gebruik genomen.
De stad heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op het organiseren van de idee-vorming van onderaf. Geen dictaten die vanuit het Stadskantoor werden opgelegd, maar werken vanuit diverse platformen, waarin alle betrokken actief deelnemen. Via de winkeliersvereniging Binnenstad Tilburg, het Ondernemersfonds en Binnenstadmanagement Tilburg zaten alle betrokkenen aan tafel: gemeente, pandeigenaren, bewoners, ondernemers, horeca-exploitanten en winkeliers. Minstens eens per maand is er een overleg en worden ideeën aangedragen en de nieuwste ontwikkelingen besproken. 
‘We hebben een aantal zeer betrokken en goede ondernemers die in de stad willen investeren en het vermogen hebben verder te kijken dan hun eigen winkel, straat of beroepsgroep’, zegt Marlous Mutsaers van boekwinkel Gianotten-Mutsaers in de Emmapassage, tevens voorzitter van de winkeliersvereniging. ‘Ze willen de stad echt verder helpen.’
Deze overlegplatformen zitten niet alleen maar koffie te drinken; ze hebben daadwerkelijk hun stempel kunnen drukken op het project. Ze noemt het voorbeeld van de woonfunctie in de binnenstad. De gemeente had daarbij mensen met lage inkomens en studenten op het oog. ‘Wij hebben gepleit voor het mikken op starters en doorgroeiers op de arbeidsmarkt. Die moeten we in de stad zien te houden. Je krijgt daardoor een meer gemengde groep bewoners in het winkelgebied, een groep met wat meer geld en een andere betrokkenheid bij de stad. Zij hebben de ambitie om langere tijd in Tilburg te blijven wonen. Gelukkig hebben we de gemeente van dit idee kunnen overtuigen’, zegt Mutsears.

Marlous Mutsaers, voorzitter winkeliersvereniging: ‘Ik houd van Tilburg’
Marlous Mutsaers is een van de stuwende krachten van het nieuwe kernwinkelgebied zoals dat nu vorm krijgt in Tilburg. Zij runt de boekhandel Gianotten-Mutsaers in de Emmapassage, is tevens voorzitter van de winkeliersvereniging, lid van het Ondernemersfonds en lid van Binnenstadmanagement Tilburg.
‘Ik werk in de stad, ik woon in de stad en ik houd van Tilburg. De stad waarin je woont en werkt moet je op handen dragen. En die moet je helpen verder te komen. Hoe beter het met de stad en haar inwoners gaat, des te beter dat ook is voor winkels en bedrijven.
‘Tilburg heeft Breda, Eindhoven en Den Bosch als buren. We hebben alle jaren de zorg gehad dat wij altijd niet meer dan een boodschappenstad zouden blijven. Achteraf gezien is de crisis het beste wat ons is overkomen. De crisis zorgde voor een omslag in het denken over de binnenstad. De tekeningen voor uitbreiding van het winkelgebied met duizenden vierkante meters verdwenen van tafel. We willen nu geen uitbreiding meer, maar juist een compact winkelgebied.
‘Het omvallen van V&D is het vliegwiel waardoor alles in een soort turbo kwam. De neuzen stonden dezelfde kant op en oud-burgemeester Noordanus was op de achtergrond heel actief. We waren als stad dermate goed georganiseerd dat we met zijn allen de kansen konden plukken die ontstonden.
‘Wereldhave kwam in 2016 in Tilburg door de overname van een groot aantal winkelpanden. Met het sluiten van V&D kwam de kans een deel van het pand te slopen voor de aanleg van de doorsteek naar de Heuvelstraat. Wereldhave en de gemeente pakten die kans. Ik denk dat Wereldhave Tilburg nu als zijn paradepaardje beschouwt.
‘In 1991 kreeg de Emmapassage de prijs voor het mooiste overdekte winkelcentrum van het land. Dat kun je je nu toch niet voorstellen. Ik ben blij dat Wereldhave ook hier wil investeren. Het dak gaat eraf, het wordt een gewone winkelstraat en de winkels krijgen een facelift, zodat het een mooi verlengstuk wordt met dezelfde uitstraling en kwaliteit als de nieuwe Frederikstraat, die hier eindigt.
‘Met alle veranderingen die nu worden doorgevoerd krijgt de binnenstad de functie terug die het moet hebben, die van huiskamer voor de Tilburger. Voor de bezoeker wordt het ‘lezen’ van de stad veel eenvoudiger. Dat laatste was altijd een groot probleem.
‘Ik hoop dat we de snelheid erin kunnen houden. Dat is van cruciaal belang. Bij zo’n grote ontwikkeling krijg je soms tegenwerking. Als de aandacht maar niet verslapt.’

Pieter Polman, Wereldhave: ‘Tilburg is voor ons een unieke ervaring’
Pieter Polman is blij met de stappen die Wereldhave Nederland in Tilburg heeft kunnen zetten. Polman is managing director van de beursgenoteerde vastgoedbelegger en verantwoordelijk voor een portefeuille die medio 2017 een waarde had van circa € 1,5 mrd. Wereldhave is meteen na de aankoop van de winkelcentra van Klépierre een van de belangrijkste partners geworden van de gemeente Tilburg. Om de plannen te realiseren heeft de belegger ook de panden van V&D en Hema aangekocht. Ook werken beide samen aan de invulling van de retail- en horecaruimte die geschapen wordt in het nieuwe stadskantoor, naast Primark. De Wereldhave-portefeuille in Tilburg beslaat momenteel ruim 45.000 m² verhuurbaar oppervlak en het Pieter Vreedeplein trekt met ruim 5,5 mln mensen jaarlijks de meeste bezoekers.
‘We zijn pas in 2016 echt begonnen, en dan is het leuk om te zien hoeveel je in korte tijd kunt realiseren. In de gemeente Tilburg, toen nog aangevoerd door burgemeester Noordanus, vonden we in 2015 een gelijkgestemde geest. We waren het erover eens dat er te veel winkelmeters waren, dat de circulatie door het centrum niet goed werkte en dat de parkeergarages niet goed bereikbaar waren.
‘Wij investeren sterk in onze centra en zorgen voor actief management op locatie. Daardoor kunnen we de bezettingsgraad en het huurniveau van de winkels verbeteren en dat is in het huidige tijdsgewricht geen sinecure. 
‘Het creëren van een doorsteek in het centrum in de vorm van de nieuwe Frederikstraat was voor ons – en voor de retailers die wij zochten – cruciaal. De aankoop van het V&D-pand en het verdwijnen van het warenhuis gaven een boost aan de plannen. We zagen daardoor kans deze doorsteek snel te realiseren. Toen we dat konden aankondigen, hadden de grote trekkers die we zochten ineens belangstelling voor de stad. En die belangstelling is alleen maar groter geworden met het plan de Emmapassage te herontwikkelen tot een volwaardige nieuwe winkelstraat plus het feit dat de gemeente circa € 5 mln investeert in de openbare ruimte.
‘Het aanpassen van een looproute is geen sinecure. Als je de consument dwingt van looproute te veranderen, loop je de kans dat hij van je vervreemdt. Wijzigingen moeten wel logisch zijn. De ladderstructuur die we nu uitrollen, maakt alle winkels in het gebied veel beter toegankelijk. Alle winkels profiteren ervan.
‘Wij zoeken bij onze plannen altijd naar partnerships. Betrokkenheid van gemeente, winkeliers, bewoners en andere stakeholders vinden we essentieel. In het huidige detailhandelsklimaat kun je alleen maar slagen als je intensief samen denkt en samenwerkt met iedereen. In Tilburg is dat heel goed gelukt, vind ik. Tilburg is wat dat betreft ook voor ons een unieke ervaring.’

Nick van de Sanden, Decathlon: ‘Tilburg is een echte sportstad’
Nick van de Sanden is expansion manager van Decathlon in Nederland. Hij is aan de kant van de Franse keten van sportwinkels intensief betrokken bij de net geopende vestiging aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg. 
‘Decathlon is een familiebedrijf dat in 1976 is opgericht en inmiddels is uitgegroeid tot meer dan 1200 winkels in 33 landen en 100.000 werknemers. Decathlon’s missie is om sport toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. We besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan samenwerkingsverbanden met sportverenigingen en scholen in de regio.
‘Ons winkelconcept is bedoeld voor de periferie van grote en middelgrote steden. In Frankrijk hebben we vestigingen van 10.000–12.000 m². In Nederland starten we op 4000 m². 
‘De detailhandelsstructuur ziet er in Nederland totaal anders uit. We zijn inmiddels hier ruim 15 jaar actief en zoeken nog steeds mogelijkheden om uit te breiden. Waar we voortdurend tegenaan lopen, is dat de metrages die we zoeken niet beschikbaar zijn of dat bestemmingsplannen geen detailhandel toestaan. De hele procesgang om een bestemmingsplan aangepast te krijgen neemt altijd veel tijd in beslag.
‘Twee jaar geleden hebben we in Nederland besloten onze vestigingsstrategie te verbreden en niet alleen meer te mikken op locaties aan de rand van steden, maar ook enkele binnensteden op te zoeken. Wereldwijd willen retailers, onder druk van online, dichter bij de consument zitten. In de binnenstad komt een ander publiek dan in de meubelboulevards en bouwmarkten, dus dat is voor ons een plus. Binnen uiterlijk vijf jaar moet ons aantal binnenstedelijke winkels verdubbeld zijn. Dit doel kunnen we bereiken door meer te sturen op onze omnistrategie, waarbij offline (nieuwe en bestaande winkels) én online hand in hand de markt benaderen. 
‘In 2016 hebben we de eerste binnenstedelijke winkel geopend, in Rotterdam. We zijn blij met de resultaten daar. Daarna hebben we vestigingen geopend in de binnenstad van Den Haag en op 8 november in Tilburg. Voorwaarde is uiteraard dat er voldoende consumenten in de omgeving wonen.
‘Tilburg was voor ons een uitdagende propositie. We hadden al een vestiging in Best en toen we in Breda openden, bedienden we de hele regio. Tilburg is dan wel in grootte de zesde stad van het land, maar de binnenstad had naar ons idee nog te weinig te bieden: weinig trekkers in het winkelbestand en weinig dynamiek. Op een gegeven moment hoorde ik dat de binnenstad op de schop zou gaan. Er kwam een nieuw winkelrondje en er zouden een paar grote retailers komen. Ik zag meteen de potentie van de vernieuwde binnenstad.
‘Wat ook meehielp in onze afweging is dat Tilburg een echte sportstad is. Er zijn veel sportverenigingen. Twee jaar terug was het de sporthoofdstad van Europa. Ook telde mee dat dat we een goede deal konden maken samen met vastgoedeigenaar Wereldhave. Wereldhave is een partij die niet alleen denkt aan het invullen van winkelmeters. Ze denken vanuit het verhogen van het aantal passanten en het verbeteren van de kwaliteit van het gebied. 
‘Voor ons was de doorsteek naar de Heuvelstraat een absolute must. Het is ook mooi dat de gemeente investeert om het plein zelf aan te passen, zodat het een echt verblijfsplein wordt in plaats van de stenen vlakte van nu. Misschien moeten we er een sportveldje aanleggen…’